01-Milton-Mountain.jpg

From the album Portfolio 2015